Domu / Regulamin

Regulamin

Kontaktní údaje

Název: Lukáš Židek
Sídlo: Holasická 8, Opava 5, 747 05, Česká republika

IČ: 76233898
Nejsme plátci DPH

Telefon: +420 737 953 953
Email: info@manzetove-knoflicky.eu
Kontaktní adresa: náměstí svobody 18, BRNO, 602 00

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.spinki-do-manlietow.pl prowadzi Indywidualna działalność gospodarcza w Czechach o imieniu Lukáš Židek, Holasická 8, Opava 602 00, CZ, numer  identyfikacyjny: 76233898, Nie jestem płatnikiem VAT. Adres do korespondencji: Lukáš Židek, Holasická 8, Opava 602 00 CZ,  adres poczty elektronicznej: info@manzetove-knoflicky.eu , (zwane dalej "Sprzedawca") reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające z lub w ramach umowy zakupu ("Nabywanie Umowa") zawartej pomiędzy sprzedającym i każdej innej osoby fizycznej lub prawnej (dalej "Nabywca") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego w Internecie pod adresem www.spinki-do-manlietow.pl , przez interfejs WWW (zwanej dalej "handlu opartego na sieci Web").

1.2. Regulamin nie stosuje się do przypadków, w których osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która jest zamawianie towarów w ich działalności lub ich poszczególne zawody.

Przepisów odbiegających od tych warunków może zostać uzgodnione w umowie kupna-sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami handlu.

Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy sprzedaży.Umowa Sprzedaży i warunki są napisane w języku czeskim i polskim.Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku czeskim i polskim.

 

1.3. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedającego. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające po okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulamina.

2.      DEFINICJE

2.1   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2.   FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2.3.   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4.   KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.5.   KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.6.   KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.7.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

2.8.   PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.9.   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.spinki-do-manlietow-pl/

2.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Lukáš Židek, Holasická 8, Opava 602 00, CZ, numer  identyfikacyjny: 76233898,  adres do korespondencji: Lukáš Židek, Holasická 8, Opava 602 00, CZ,  adres poczty elektronicznej: info@spinki-do-mankietow.pl.

2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

3.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

3.1.1.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy.

3.1.2.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy.

3.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.

3.2.      Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

3.2.1.   Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

3.2.2.   Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

3.3.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.   Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2.   Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3.   Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

3.3.4.   Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

3.3.5.   Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.4.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5.      Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.      Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.      Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1.   W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.    SPOSOBY  PŁATNOŚCI

      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1..   Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

            AirBank a.s. číslo účtu 1755087014/3030 platby v EUR -  IBAN: CZ83 3030 0000 0017 5508 7014, BIC (SWIFT) kód: AIRACZPP

5.2.   Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl/

 

6.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.1.1.   List polecony ekonomiczny  GRATIS.

6.2.   Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3.   Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Wysyłka"

6.4.   Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin należy liczyć w następujący sposób:

6.4.1.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.4.2.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

7.  WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

7.1.   Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.2.1.   Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

7.2.2.   Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spinki-do-mankietow.pl. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzeniaPrzykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania na dole strony. Odstąpienie od umowy możliwe jest także w każdy inny dowolny sposób i bez wykorzystania tego formularza.

7.2.3.   W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2.4.   W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.   Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2.   Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spinki-do-mankietow.pl. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

8.1.3.   Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

8.1.4.   W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

8.2.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spinki-do-mankietow.pl 

8.2.2.   Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3.   Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4.   Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

9.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spinki-do-mankietow.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania na dole tej strony. Odstąpienie od umowy możliwe jest także w każdy inny dowolny sposób i bez wykorzystania tego formularza pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2.     W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.3.      Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu w taki sam sposób, w jaki konsumet zapłacił za towar chyba, że konsument wskaże inny sposób.

9.4.      Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, nalicza się od dnia odebrania towaru przez kupującego lub odebrania go przez osobę upoważnioną przez kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.5.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

10.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

10.2.      W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3.      Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

10.4.      Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

10.5.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.7.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.  Jeśli związek z umową sprzedaży obejmuje międzynarodową (zagraniczne) elementu, strony zgadzają się, że związek jest regulowane prawem czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.1. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  11.2.2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  11.2.3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, albo staje się zamiast nieważnego postanowienia przepis, którego znaczenie jest nieprawidłowy przepis jest najbliższy. Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia do umowy sprzedaży lub warunki wymagają formy pisemnej.

11.4. Umowy kupna w tym warunków jest archiwizowany przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępny.

11.5. Warunki handlowe stanowią załącznik do wzoru formularza odstąpienia od umowy.

11.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

11.7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11.8. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

11.9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

11.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo.

12. Ochrona danych osobowych

12.1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych podanych przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (nr 101/2000 Dz. U.) w celu realizacji przedmiotu umowy.

Kupujący ma prawo do uzyskania informacji, jakie dane na jego temat przechowuje sprzedawca, a także jest uprawniony do zmiany tych danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kupujący może poinformować sprzedającego, że chce zaprzestać wysyłania informacji handlowych na adres e-mail otrzymany w związku z wykonywaniem umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Sprzedawca jest uprawniony do przekazywania danych osobowych kupującego w zakresie adresu e-mail używanego przy zakupie na stronie sklepu internetowego, operatora portalu Heureka.cz Operator portalu Heureka.cz jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w stosunku do sprzedawcy w rozumieniu § 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Wysyłanie adresów e-mail dotyczy wszystkich kupujących, którzy nie wyrazili sprzeciwu na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (nr 480/2004 Dz.U.) i odbywa się po każdym zakupie w sklepie internetowym . Operator portalu Heureka.cz jest uprawniony do wykorzystania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania ankiety satysfakcji w rozumieniu Regulaminu programu Sprawdzeni przez klientów dostępnego tutaj. Operator portalu Heureka.cz przechowuje przesłane adresy e-mail przez okres, w którym sprzedawca jest objęty programem Zweryfikowani przez klientów lub do czasu, gdy klient wyrazi sprzeciw wobec wysyłania wiadomości biznesowych do sprzedawcy lub bezpośrednio do operatora portalu Heureka.cz. ma taką możliwość w każdym indywidualnym kwestionariuszu.